A PALÓC TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
 

A Palóc Társaság az irodalmi és kulturális hagyományok ápolóinak önkéntességen alapuló, közművelődést, szabad vélemény-nyilvánítást, közhasznú eszmecserét és kellemes társalgást biztosító társasköre


1. cikkely

1.
A társaság neve: Palóc Társaság
2.
Alapítási ideje: 1989. augusztus 6.
3.
Székhelye: Nagykürtös
4.
Működési területe: a történelmi Nógrád és Hont palócok lakta vidéke
5.
Pecsétje: a Társaság nevét feltüntető hosszú bélyegző
6.
Emblémája:
a Társaság jellegét, célját kifejező jelkép
  
2. cikkely

A Társaság jogi helyzete és célja
1. A Palóc Társaság jogalanyisággal rendelkező önálló jogi személy.
2. Célja:
    - ébreszteni, ápolni Balassi Bálint, Madách Imre, Mikszáth Kálmán és mások, a Palócföldön élt s élő, itt tevékenykedett és alkotó, származó művészek emlékét, népszerűsíteni műveiket;
    - a magyar nemzeti művelődéstörténet megismertetése és terjesztése minden lehetséges eszközzel;
    - elősegíteni a fiatal tehetségek kibontakozását, érvényesülésüket;
    - a nemzettudat elmélyítése, a nemzeti identitás megerősítése a művészetek által;
    - cselekvően hozzájárulni az emberi és a kisebbségi jogok érvényesítésének gyakorlatához.
  
3. cikkely 

Tevékenységi formák és módok
1. A kitűzött célok elérése érdekében a Palóc Társaság
    - rendszeres összejövetelekt tart,
    - irodalmi és színházi előadásokon vesz részt, - kutató és feltáró munkát folytat,
    - gyűjtéseket szervez,
    - kiállításokat rendez,
    - tevékenységét bemutató kiadványt jelentet meg,
    - tanulmányi utakat rendszeresít,
    - kapcsolatokat tart fönn más szervezetekkel,
2. Az önkéntesség, a barátság és a kölcsönösség elve alapján együttműködik a Csemadokkal valamint a hazai és külföldi művelődési társaságokkal és körökkel
  
4. cikkely 

A társaság tagsága
1. A társaság összefogással, erőegyesítéssel teremthető és tartható meg. Törekvései megvalósítását rendes és pártoló tagok támogatásával biztosítja. A Társaság tagja lehet mindenki, aki Alapszabályával egyetért, azokat elfogadja, anyagilag és tettekkel támogatja működését
2. A tagság megoszlása:
    - rendes tag az, aki a Társaság céljainak megvalósításáért a rábízott vagy önként vállalt feladatokat végrehajtja;
    - pártoló tagok azok, akik a Társaság céljaival egyetértenek, és vállalják annak eszmei, anyagi támogatását;
    - tiszteletbeli taggá azt a személyt avathatja a Társaság éves közgyűlése, aki különleges érdemeket szerzett régiónk művelődéstörténetének felkutatásában és fejlesztésében;
    - kollektív taggá az a közösség (iskola, egyesület, kör, szövetkezet, társulás) válhat, amely egyetért az Alapszabállyal és a Társaság tevékenységét pénzzel is támogatja. A kollektívát a Társaságban kijelölt személy képviseli.
3. A Társaság rendes és pártoló tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. Az éves tagdíj legkevesebb 100,- korona. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, de a Társaság működését adományokkal elősegítheti.
4. A Társaság egyéni és kollektív tagjai azonos jogokkal rendelkeznek.
5. A Társaság tagsági igazolvánnyal látja el a rendes és a pártoló tagokat, a kollektívát képviselőt küldöttigazolvánnyal. A tiszteletbeli tag számára oklevelet ad ki.
6. A tagság megszűnése:
    - kilépéssel szűnik meg a tagsága annak, aki ezt írásban kéri;
    - törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki meghalt vagy aki tagdíját felszólítás ellenére sem rendezi egy éven belül;
    - kizárással szűnik meg a tagsága annak, akinek a tevékenysége ellentétbe kerül a Társaság céljaival.
  
5. cikkely 

Ügyintézés, szervezeti élet
1. A Társaságnak nincs sem irányítása alatt álló, sem fölöttes szerve, vagyis a Társaságot a közgyűlésen megválasztott vezetőség irányítja.
2. A vezetőség szükség szerint ülésezik.
3. A vezetőség gondoskodik az összejövetelek, rendezvények zavartalan megtartásáról. Tagjai önállóan képviselhetik a Társaságot értekezleteken, rendezvényeken.
4. A vezetőség tagjai:
elnök, titkár, pénztáros, krónikás, szóvivő. Az elnök felelős a Társaság szabályos működéséért. A titkár szervezi a Társaság tevékenységét, vezeti az írásos anyagot. A pénztáros a Társaság gazdasági és pénzügyeit intézi. A krónikás vezeti a krónikát. A szóvivő a hivatalos és nyilvános helyeken képviseli a Társaságot. Az elnök, a titkár és a szóvivő jogosult a Társaság nevében intézkedni.
5. Az éves közgyűlés hatáskörébe tartozik:
    - az alapszabály módosítása,
    - az éves tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása,
    - a munkaterv és a költségvetés elfogadása,
    - a vezetőség megválasztása,
    - a tiszteletbeli tagok megválasztása,
    - a szervezeti élet ügyeinek megtárgyalása. 
 
6. cikkely 

A társaság vagyona és gazdálkodása
A társaság vagyona a következő pénz - és anyagi eszközökből tevődik össze:
    - saját vagyon és ebből származó jövedelem,
    - tagsági díjak,
    - örökségek, hagyatékok, - adományok, ajándékok
    - kulturális és gazdasági tevékenységből befolyó jövedelem. 
 
7. cikkely 

A Palóc Társaság Alapszabálya a közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba. 
 
8. cikkely

A Palóc Társaság megszűnik, ha feloszlatását az éves közgyűlésen résztvevő tagok szavazattöbbséggel kimondják. Megszűnés esetén a vagyonáról a Társaság maga dönt.